Biz Kimiz?

Merkezimiz, Uludağ Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi, Dr. Öğr. Üy. Mustafa Kurt danışmanlığında alan mezunu özel eğitim öğretmenlerinin gerçekleştirdiği uygulamalarla, akademik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

Merkezimiz öğrencilere standart programlar uygulamaktan ziyade, her bir öğrenci için o öğrenciye uygun Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarını üniversite öğretim üyelerinin, öğrenci ailelerinin, öğrencinin devam ettiği okuldaki öğretmenlerin ve merkezimiz personelinin ortak çalışması ile geliştirmekte ve geliştirilen bu programın takibi yine aynı ekip tarafından yapılmaktadır. Programlar tamamen öğrencinin hazırbulunuşluğuna, içinde bulunduğu ortamların (ev, okul vb.) gereksinimlerine göre her bir öğrenci için, o öğrenciye özel olarak geliştirilmektedir. Temel amacımız, okul dönemindeki öğrencilerin, akademik gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlamaları için ihtiyaç duyabilecekleri her tür desteği sağlamaktır. 

     

KimlerAkademik Destek Merkezi’nden yararlanmalıdır?

 • Okuma-yazma öğrenmede güçlük yaşayan öğrenciler.
 • Okuduğunu anlamakta güçlük yaşayan öğrenciler.
 • Yazılı ifade becerilerinde güçlük yaşayan öğrenciler
 • Matematik öğrenmede güçlük yaşayan öğrenciler.

Akademik Destek Merkezi’nin müdahale alanları nelerdir?

·        Okula hazırlık

 • Kavram gelişimi  
 • Dil gelişimi  
 • Fiziksel gelişim
 • Bilişsel gelişim
·        
Okuduğunu anlama ve yazılı ifade alanı
 • Cümlede okuduğunu anlama
 • Parçada okuduğunu anlama
 • Metin yapısı bilgisi
 • Okuduğunu anlama stratejileri
 • Özet çıkarma
 • Metin (kompozisyon vb.) oluşturma  
 • Yazılı ifade stratejileri
   Çalışma davranışları alanı
 • Sınıf davranışları (dinleme, söz alma vb.) 
 • Not tutma
 • Ödev takibi
 • Ders çalışma stratejileri
 • Sınav stratejileri
Okuma-yazma alanı
 • Harf okuma yazma
 • Hece birleştirme
 • Cümle okuma ve yazma
·        
Matematik alanı
 • Temel beceriler  
 • Dört işlem 
 • Problem çözme

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-b60cf42383dee58dec527325085e7aaf' }}

Öğrenme güçlüğü?

Öğrenme güçlüğü, ortalama ya da ortalama üstü genel yetenek seviyesi ile birlikte uygun eğitim şartlarına sahip olmasına karşın öğrencilerin beklenen düzeyde öğrenememe durumuna verilen genel isimdir. Başka bir ifade ile öğrenme güçlüğü olan öğrenciler gelişim alanlarındaki (zeka, duygusal, fiziksel gelişim alanları vb.) düzeyleri bakımından akranlarından farklılaşmazlar. Buna karşın, bu öğrencilerin öğrenme performansları beklenen seviyenin önemli derecede altındadır.

Öğrenme güçlüğü olan bireyler toplumda ve sahada yaygın olarak disleksi olarak etiketlenirler anacak bu yanlış bir etiketlemedir. Disleksi, öğrencilerin okuma ve okuduğunu anlama hususlarında yaşadıkları güçlükleri ifade eden bir terimdir. Öğrenme güçlüğü şemsiyesi altında disleksinin yanı sıra disgrafi (yazmayı öğrenmede yaşanan güçlük), diskalkuli (matematik öğrenmede yaşanan güçlük) gibi alt güçlük dalları da vardır. Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerde bu güçlük türlerinden sadece biri ya da birkaçı görülebilmektedir.

Toplumda ve eğitim sahalarında sıklıkla karşılaşılan başka bir hata ise öğrenme güçlüğünü bir hastalık olarak görme ve bu duruma yapılan müdahaleleri tedavi olarak adlandırmaktır. Öğrenme güçlüğü bir hastalık değil, öğrenme süreçlerinde görülen bir farklılıktır. Bu nedenle öğrenme güçlüğü olan bireylere yönelik sunulan müdahaleler tedavi değil, öğrenme güçlüğünün oluşturduğu dezavantajları azaltmak ya da ortadan kaldırmak için verilen eğitimsel destek olarak tanımlanmalıdır.

Merkezimiz, öğrenme güçlüğü olan öğrencilere sunulacak destek eğitim uygulamaları ile o öğrencilerin var olan dezavantajlarını azaltmayı ve öğrencinin akademik performansının yanı sıra, okulla bütünleme düzeyini artırmayı amaçlamaktadır. 


Okula hazırlık desteği?

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-84e2909fe63eec8561c78e5f85de2224' }}

Öğrencilerin hazırbulunuşluklarının düzeyi okul başarısını doğrudan etkileyen ana faktörlerdendir. Okula hazırbulunuşluk öğrencinin kavram bilgisi, dinleme becerisi, okula uyum davranışları (söz alma, materyallerini düzenli kullanma vb.) gibi bir çok alt alanı içermektedir.

Merkezimiz okula hazırlık desteği ile, okula başlama yaşı yaklaşan bireylerin hazırbulunuşluklarını ayrıntılı olarak değerlendirmeyi, öğrencilerimize ihtiyaçlarına uygun destek eğitim programları geliştirmeyi ve uygulamayı akademik danışmanımız koordinatörlüğünde bu süreci yürütmeyi amaçlamaktadır.


Okuma-Yazma desteği?

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-59370f7dc31196de837a8dfe11a25c9a' }}

İlkokul müfredatında yer alan okuma-yazma öğretimi uygulamaları, hazırbulunuşlukları belirli bir düzeyde olan öğrencilere hitap etmektedir. Bu durum çeşitli nedenlerle dezavantajlı durumda oldukları için okuma-yazma öğrenme sürecinde risk altında olan öğrencilerin başarı düzeylerinin düşmesinin nedenlerindendir. Merkezimizde sunulan okuma-yazma desteği uygulamalarının temel amacı her bir öğrencinin hali hazırdaki hazırbulunuşluğunu ayrıntılı bir biçimde değerlendirerek, o öğrencinin gereksinimlerine uygun bir şekilde sunulacak destek eğitim uygulamaları ile var olan dezavantajların etkisini en aza indirmek hata ortadan kaldırmaktır.

Okuma-yazma desteği uygulamalarında; 

*Her bir öğrencinin hazırbulunuşluğu ayrıntılı bir şekilde değerlendirilir. · 

*Yapılan değerlendirmeler ışığında her bir öğrenci için o öğrenciye özel bir destek eğitim programı oluşturulur. ·    

*Destek eğitim programlarının gerek hazırlanması gerekse uygulanması sürecinde, öğrencinin devam ettiği ana eğitim ortamındaki öğretmenleri, aileler ve merkezimizde görev alan uzmanların, akademik

danışmanımız koordinatörlüğünde işbirliği içinde olması sağlanır.  

*Destek eğitim programlarının uygulanmasını takip eden süreçte ise, yine aynı ekip öğrencideki ilerlemeleri takip ederekgerekli düzenleme ve değişikliklerle hazırlanan programı geliştirmeye devam ederler.


Matematik desteği?

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-a142db9991658bdde3ba774eebd6c00c' }}

Matematik öğrenmede desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin gereksinimleri çok fazla değişkenlik göstermektedir. Bazı öğrencilerin gereksinimleri temel işlemler düzeyinde olmakla birlikte bazı öğrencilerin gereksinimleri ise bilişsel ve üst bilişsel stratejiler düzeyinde olabilmektedir. Bu nedenle öğrencilere sunulacak matematik desteğinin, öğrencilerin hazırbulunuşlukları ve öğrenme gereksinimleri ile tam anlamıyla örtüşmesi gerekmektedir.

Merkezimiz, her bir öğrenciye sunulacak matematik desteği programlarını hazırlama sürecinde,akademik danışmanımızın koordinatörlüğünde, öğrencinin öğretmenleri ve aile bireyleri ile yapılacak işbirliğine dayalı çalışmalarla öğrenciye en uygunprogramları geliştirmeyi ve uygulamayı amaçlamaktadır.


Okuduğunu anlama desteği?

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-3621890897af6aad9c796273cf2e9e2f' }}

Okuduğunu anlama, ustalık düzeyinde okuma ve yazma becerisinin yanı sıra, çeşitli bilişsel stratejileri de ustalık düzeyinde kullanmayı gerektiren karmaşık bir beceridir. Bu nedenle okuduğunu anlama hususunda destek eğitime ihtiyaç duyulan öğrencilere sunulacak okuduğunu anlama desteği, bilişsel ve üst bilişsel stratejilere dayalı bir müdahale programının öğrencilerin hazırbulunuşluğu doğrultusunda bireyselleştirilerek geliştirilmesini ve başarıyla uygulanmasını gerektirir.

Merkezimiz, akademik danışmanımızın koordinatörlüğünde, öğrencilerin okuduğunu anlama gereksinimlerini detaylı olarak belirleyip, onların gereksinimlerine uygun müdahale programları geliştirerek öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.


Yazılı ifade desteği?

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-2fd367bb079b7d2b19dd8ae2176ae606' }}

Yazılı ifade becerisi de tıpkı okuduğunu anlama gibi, ustalık düzeyinde okuma yazma becerisinin yanı sıra, yazılı ifade becerisine özel bilişsel ve üstbilişsel stratejilerin ustalıkla kullanılmasını gerektiren bir beceridir.

Merkezimiz yazılı ifade becerisi desteği kapsamında da öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim ve müdahale programları hazırlamayı ve bu programları başarılı bir şekilde uygulayarak öğrencilerin yazılı ifade becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.